استفاده از colspan:

فاکتور
۱ سرویس ۵۰,۰۰۰
۲ خدمات پس از فروش ۳۰,۰۰۰
مجموع: ۸۰,۰۰۰ تومان